Miljö

Inom Antonssons VVS AB skall verksamheten alltid utgå från hänsyn till miljön utan att avkall på funktion, effektivitet eller noggrannhet görs.


Antonssons VVS skall verka för:

 • Att på förhand bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten.
 • Att tillhandahålla tjänster och material som har minsta möjliga inverkan på miljön.
 • Att bidra till att sprida kunskap om miljöteknik och miljömedvetande.
 • Att främja öppenhet och dialog med anställda, kunder, leverantörer och allmänhet.
 • Att vid inköp av varor och tjänster alltid beakta miljöaspekterna.
 • Att kontinuerligt förbättra riktlinjer och rutiner för miljöarbete, men hänsyn till teknisk utveckling och kundernas behov, lägst uppfyllande myndigheternas krav.


Miljöprogram


 • Fordon: Arbetsfordonen skall ha katalysator och partikelfilter samt genomgå service enligt gällande föreskrifter. Däck återvinns genom auktoriserade gummiverkstäder.


 • Arbetsmaskiner: Underhållsservice görs enligt föreskrifter samt miljövänliga oljor används.


 • Inköp av material: Inköp görs i första hand hos företag som tillhandahåller miljövarudeklaration för aktuella varor, material och utrustningar.


 • Källsortering och deponering: Miljöfarligt avfall deponeras i enlighet med gällande bestämmelser på avsedd destruktions-/återvinningsanläggning. Material såsom metall, gips, returpapper, trä, plast och fyllnadsmassor sorteras på återvinningsstationer.


 • Samarbete för miljöledning: Antonssons VVS verkar för att ha ett gott samarbete med kunder och leverantörer. Samarbetet syftar till att uppfylla och utveckla företagets miljökrav.