Miljö

Inom Antonssons VVS AB skall verksamheten alltid utgå från hänsyn till miljön utan att avkall på funktion, effektivitet eller noggrannhet görs.


Antonssons VVS skall verka för:

Att på förhand bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten.

Att tillhandahålla tjänster och material som har minsta möjliga inverkan på miljön.

Att bidra till att sprida kunskap om miljöteknik och miljömedvetande.

Att främja öppenhet och dialog med anställda, kunder, leverantörer och allmänhet.

Att vid inköp av varor och tjänster alltid beakta miljöaspekterna.

Att kontinuerligt förbättra riktlinjer och rutiner för miljöarbete, men hänsyn till teknisk utveckling och kundernas behov, lägst uppfyllande myndigheternas krav.


Miljöprogram


Fordon: Arbetsfordonen skall ha katalysator och partikelfilter samt genomgå service enligt gällande föreskrifter. Däck återvinns genom auktoriserade gummiverkstäder.


Arbetsmaskiner: Underhållsservice görs enligt föreskrifter samt miljövänliga oljor används.


Inköp av material: Inköp görs i första hand hos företag som tillhandahåller miljövarudeklaration för aktuella varor, material och utrustningar.


Källsortering och deponering: Miljöfarligt avfall deponeras i enlighet med gällande bestämmelser på avsedd destruktions-/återvinningsanläggning. Material såsom metall, gips, returpapper, trä, plast och fyllnadsmassor sorteras på återvinningsstationer.


Samarbete för miljöledning: Antonssons VVS verkar för att ha ett gott samarbete med kunder och leverantörer. Samarbetet syftar till att uppfylla och utveckla företagets miljökrav.